لغ به معنای نا استوار و لیوه در گویش بختیاری به معنای فریبنده است.

دیگر ویدئوها