بخش ویژه

اما در ایران که انگلیسی ها و آمریکایی ها برای تحکیم موقعیت نظامی خود به احداث فرودگاه ها و بنادر…
ویلیام شوکراس به نقل از تایمز لندن مورخ 5 اوت 1976 آورده است: "شاه به رغم شبهه ی روزافزون که…
اجناس ایرانی در بازار های سایر ممالک به دست بازرگانان ایرانی خواهد رسید و دیگر منحصرا نیازی به لیره های…
اما بیشترین استفاده از توسعه ی اقتصادی کشور و برنامه های تمدن بزرگ شاه نصیب نیرو های مسلح، ثروتمندان و…
گریس گودل توضیح داده است که چگونه در جریان بحران گندم در کشور در سال 1974 روستائیان در یکی از…
... در عرف مناسبات اقتصادی و تجاری برای کار انجام نشده و غیر مهم مبلغی بیش از سه میلیون دلار،…
پرده ی نخست: ماموران تحقیق سنای آمریکا پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک فاش ساختند که در جریان…
یکی از عوامل کلیدی دیگر که هزینه ی توسعه را بالا برد افزایش بهای زمین بود. به مجرد آنکه پول…
چون در این ایام پولی در خزانه نمانده بود، شاه سعی کرد تا دولت مهندس شریف امامی را وادار کند…
توفان انقلابی ایران در بهار و پائیز سال 1977 بتدریج شکل گرفت. در آغاز ماه مه، نابسامانی های اقتصادی که…
صفحه1 از2