بخش ویژه

و دیگر بار گفتم، اقتصاد باید آزاد باشد و مردم مجبور به گرفتن این همه اجازه نباشند. این اجازه ها…
توفان انقلابی ایران در بهار و پائیز سال 1977 بتدریج شکل گرفت. در آغاز ماه مه، نابسامانی های اقتصادی که…
در نخستین سال دولت علاء در پرتو گسترش وابستگی به غرب واردات به 9/23 میلیارد ریال افزایش یافت در حالی…
ولی رونق اقتصادی که در اوایل سال 1974 آغاز شد تنگناها و تضاد هایی را نیز با خود همراه داشت.…
در مجلس منحل شده نسبت به حیف و میل های شرکت ملی نفت و اسراف و تبذیر هائیکه در آنجا…
دکتر مصدق گفت که اوضاع در ایران بسیار وخیم است. پرداخت حقوق افراد نظامی و نیرو های پلیس دو ماه…
کنسرسیوم ها عبارت بودند از یک گروه آمریکایی به سرکردگی آمریکن مدیکورپ، یک گروه انگلیسی به رهبری سمینتش و یک…
فاطمی با دیدن رنج، گرسنگی، فلاکت، بدبختی و بیچارگی مردم و اینکه کشور ثروتمندی چون ایران، مردمی گرسنه و درمانده…
ماموران تحقیق سنای آمریکا پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک فاش ساختند که در جریان فروش هواپیما های…
قوانین پیشرفته ی کارگری و مالیات های گزاف بیمه ی اجتماعی همراه با تقاضای فزاینده برای کارگران ماهر و نیمه…
صفحه1 از4